o
 صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  لیالی قدر

چه شب است یا رب امشب
چه شبى که فیض و رحمت، رسد از خدا چو باران
برکات آسمانى، برسد به جان نثاران . . .